• Nasza szkoła
 • Nauczyciele
 • Pedagog
 • Uczniowie
 • Szkolne projekty
 • Dokumenty szkolne
 • Statut szkoły
 • WZO
 • Programy nauczania
 • Podręczniki
 • Raport zbiorczy
 • Koncepcja pracy szkoły
 • Program wychowawczy
 • Sprawozdania
 • Godziny dzwonków
 • Autobusy szkolne
 • Harmonogram spotkań z rodzicami
 • Stowarzyszenie
 • Kalendarium
 • Zajęcia pozalekcyjne
 • Wideo
 • Rekrutacja
 • Galeria
  Lipiec 2018
  Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031
  << >>
  Najbliższe wydarzenia
  Aktualnie mie ma żadnych nadchodzących wydarzeń
  Kontakt
   

  Do pobrania wersja PDF

   

  WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

   

   

  Szkoły Podstawowej

  im. Stanisława Polakowskiego

  w Strzyżowicach

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  BĘDĄCY INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ STATUTU

   

   

   

   

   

   

   

  Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano na podstawie:

  1)      rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. 2007 Nr 83 poz. 562) z późniejszymi zmianami

  2)      nowelizacja ustawy o systemie oświaty z dnia 20 lutego 2015r.

  3)      rozporządzenie MEN  z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015, poz.843)

   

  § 1

   

  PRZEPISY OGÓLNE

   

  1. Ocenianiu podlegają:

  1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

  2) zachowanie ucznia.

   

  2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniając tę podstawę oraz formułowanie oceny także w postaci stopnia szkolnego.

  3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów z danej klasy, stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

  4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

  1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, jego zachowaniu oraz o jego postępach w tym zakresie,

  2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

  3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

  4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

  5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej,

  6) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć.

   

  5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

  1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

  2) wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

  a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym,

  b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia,

  c) posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii,

  d) nie posiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt a-c, który jest objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,

  e) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

  3) określenie sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów zgodnie z przedmiotowymi systemami oceniania, które opracowują nauczyciele poszczególnych przedmiotów,

  4) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania wg ustalonych kryteriów oceny zachowania,

  5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających, poprawkowych i sprawdzianu w kl. VI,

  6) ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania,

  7) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych za osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych na szczeblu gminnym i wyższych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania,

  8) ustalenie warunków i sposobu przekazywania uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach w nauce,

  9) przekazanie uczniom informacji zwrotnej dotyczącej mocnych i słabych stron jego pracy, ustalenie kierunków dalszej pracy.

   

  § 2

   

  NAUCZANIE ZINTEGROWANE

   

  I. OKREŚLENIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

   

  1. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne dla nauczania zintegrowanego i dodatkowych przedmiotów nauczania są formułowane zgodnie z podstawą programową i programami nauczania przez zespoły dydaktyczno - wychowawcze.

  2. O wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów wychowawca klasy informuje uczniów i ich rodziców na zebraniu klasowym na początku każdego roku szkolnego (nie później, niż do końca września). Fakt ten zostaje potwierdzony przez rodziców (prawnych opiekunów) podpisem w dzienniku lekcyjnym lub na liście sporządzonej przez wychowawcę, przechowywanej w dokumentacji wychowawcy klasy.

  3. Zbiór wymagań edukacyjnych znajduje się w dokumentacji szkoły i wychowawcy klasy i jest udostępniany na żądanie rodziców lub opiekunów.

  4. Nauczyciel, na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosowuje wymagania edukacyjne z uwzględnieniem wskazań zawartych w orzeczeniu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom (indywidualny program nauczania zatwierdzony przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka i członków rady pedagogicznej).

  5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej.

   

  II. ZASADY OCENIANIA BIEŻĄCEGO, ŚRÓDROCZNEGO I ROCZNEGO

  6. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

  7. Ocenianiu w nauczaniu zintegrowanym podlegać będzie:

  1) edukacja polonistyczna

  2) edukacja społeczna

  3) edukacja przyrodnicza

  4) edukacja muzyczna

  5) edukacja plastyczna

  6) edukacja techniczna

  7) edukacja matematyczna

  8) wychowanie fizyczne

  9) zajęcia komputerowe

  10) język obcy

  8. Ocena opisowa zawierać będzie informacje dotyczące:

  1) postępów ucznia,

  2) efektów jego pracy,

  3) napotykanych przez niego trudności w relacji do możliwości i wymagań edukacyjnych,

  4) potrzeb rozwojowych ucznia,

  5) stopnia opanowania materiału,

  6) nauczycielskich propozycji konkretnych działań pomocnych w pokonywaniu trudności przez ucznia.

  9. Oceniając postępy dziecka bierze się pod uwagę nie tylko jego predyspozycje, ale i konstrukcję psychiczną. Ocena ma informować o tym, jak dziecko funkcjonuje w szkole, które umiejętności już opanowało, a które jeszcze się nie ujawniły.

  10. Przy ustalaniu oceny z aktywności ruchowej, technicznej, plastycznej i muzycznej bierze się pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez uczniów w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

  11. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

  1) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii

  12. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

  13. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie orzeczenia.

  14. Osiągnięcia szkolne ucznia wymagają prowadzenia systematycznej obserwacji jego postępów w ciągu roku szkolnego i notowania informacji w dzienniku lekcyjnym.

  15. Ocenie podlegać będą następujące formy aktywności:

  1) pisanie z pamięci,

  2) pisanie ze słuchu,

  3) samodzielne prace pisemne,

  4) pisanie (poziom graficzny),

  5) technika czytania,

  6) wypowiedzi ustne,

  7) przygotowanie do lekcji,

  8) rachunek pamięciowy,

  9) rozwiązywanie zadań,

  10) testy, sprawdziany,

  11) prace manualne oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wykonanie tych prac,

  12) zaangażowanie w twórczości swobodnej,

  13) podstawy gramatyki,

  14) umiejętności społeczno - przyrodnicze,

  15) sprawność fizyczno - ruchowa,

  16) umiejętności w posługiwaniu się językiem obcym,

  17) umiejętności w posługiwaniu się komputerem i programami komputerowymi.

  16. Ustala się skalę osiągnięć ucznia w postaci zapisu cyfrowego (wpis do dziennika lekcyjnego) i jej odpowiedniki słowne przeznaczone do wpisu do zeszytu uczniowskiego:

  6 – wspaniale - osiągnięcia wykraczające poza podstawę programową danej klasy,

  5 – bardzo dobrze – maksymalny wysiłek,

  4 – dobrze – opanowanie podstawy programowej w stopniu dobrym,

  3 – postaraj się – umiarkowany nakład pracy,

  2 – musisz jeszcze popracować (mały nakład pracy),

  1 – pracuj więcej – znikomy nakład pracy.

  17. Według skali ocen określonej w punkcie 16 oceniane są również wszystkie przedmioty dodatkowe z wyjątkiem religii, dla której stosuje się ocenę wyrażoną w skali:

  1) stopień celujący – 6;

  2) stopień bardzo dobry – 5;

  3) stopień dostateczny – 3;

  4) stopień dopuszczający – 2;

  5) stopień niedostateczny – 1.

  18. Wprowadza się do stosowania w dzienniku lekcyjnym następujące skróty:

  1) bp. – oznaczający brak pracy u ucznia,

  2) np. – oznaczający, że uczeń jest nieprzygotowany do zajęć.

  3) bz. – oznaczający brak zeszytu u ucznia.

  19. W klasach I – III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna semestralna i ocena klasyfikacyjna końcowa zachowania jest oceną opisową.

  20. Ocena z zachowania uwzględniać będzie:

  1) stosunek ucznia do szkolnej dyscypliny,

  2) zaangażowanie w życiu szkoły i najbliższego mu środowiska,

  3) funkcjonowanie w grupie rówieśniczej,

  4) kulturę osobistą, poszanowanie i respektowanie norm etycznych,

  5) obowiązkowość, dokładność,

  6) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób,

  7) okazywanie szacunku innym osobom,

  8) tendencje rozwoju osobowości.

  21. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o zasadach oceniania zachowania.

  22. Uczniowie klas I – III otrzymują na zakończenie roku szkolnego pamiątkowe dyplomy ukończenia danego oddziału. Nagroda rzeczowa  przyznawana jest za 100% frekwencję.

  23. Wychowawca klasy informuje rodziców o trudnościach w nauce, uzdolnieniach dziecka, o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, zachowania oraz postępach w tym zakresie poprzez:

  1) zebrania ogólnoszkolne,

  2) zebrania klasowe,

  3) indywidualne rozmowy,

  4) rozmowy telefoniczne,

  5) adnotacje w zeszycie kontaktowym lub przedmiotowym.

  24. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). O uzyskanej ocenie każdorazowo informuje się ucznia, a na wniosek ucznia lub rodzica ocenę uzasadnia się w sposób dla niego zrozumiały.

  25. Sprawdziany pisemne obejmujące szerszy zakres materiału zapowiada się z kilkudniowym wyprzedzeniem.

  26. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń otrzymuje w ciągu tygodnia od daty ich napisania, a jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują je do wglądu na zebraniu klasowym lub na wcześniejsze żądanie.

  27. Sprawdzone prace pisemne przechowywane są przez nauczyciela w teczkach do końca roku szkolnego.

  28. Stosuje się następujące narzędzia ewaluacji osiągnięć ucznia: obserwację, rozmowę, szacowanie wytworów prac ucznia, analizę notatek z zeszytów, testy sprawnościowe, a także sprawdziany pisemne.

  29. Sprawdziany pisemne będą oceniane według następujących kryteriów:

  Ocenę Wspaniale (6) otrzymuje uczeń, który otrzymał ocenę bardzo dobrą i rozwiązał zadanie dodatkowe.

  100%- 90% - bardzo dobrze (5),

  89% - 75% - dobrze (4),

  74% - 50% postaraj się (3),

  49% - 30% musisz jeszcze popracować (2),

  Mniej niż 30% - pracuj więcej (1).

   

  III. ZASADY ŚRÓDROCZNEGO I ROCZNEGO KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW

   

  30. Klasyfikowanie śródroczne (na zakończenie I półrocza) polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i śródrocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

  31. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i jego zachowania oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

  32. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym są ocenami opisowymi.

  33. Uczeń posiadający orzeczenie poradni o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim otrzymuje świadectwo z odpowiednia adnotacją.

  34. Klasyfikacja roczna w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny opisowej klasyfikacyjnej zachowania.

  35. W klasach I – III szkoły podstawowej opisowe oceny roczne i oceny zachowania, sporządzone komputerowo i podpisane przez wychowawcę klasy, można dołączyć do dziennika lekcyjnego, co jest równoznaczne z wpisem do dziennika lekcyjnego.

  36. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijanie uzdolnień.

  37. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I – III polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej opisowej.

  38. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

  39. Śródroczne i roczne oceny ustala wychowawca i nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne.

  40. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

  41. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej.

  42. Na świadectwie szkolnym odnotowuje się szczególne osiągnięcia uczniów dotyczące udziału w gminnych i międzygminnych konkursach, turniejach, zawodach sportowych.

  43. Na dwa tygodnie przed semestralnym i rocznym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej wychowawcy klas i nauczyciele prowadzący zajęcia są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach.

  44. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna (śródroczna) ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ustalania tej oceny.

   

  IV. ZASADY PROMOWANIA UCZNIÓW

   

  45. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.

  46. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

  47. Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (opiekunów prawnych) oraz po uzyskaniu zgody publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczne może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

  § 3

   

  KLASY IV – VI

   

  I. WYMAGANIA EDUKACYJNE

  1. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne dla odpowiednich przedmiotów nauczania są formułowane zgodnie z podstawą programową i programami nauczania przez zespoły przedmiotowe lub nauczycieli.

  2. Wymagania edukacyjne mogą być formułowane:

  1) szczegółowo – uwzględniając wymagania:

  a) konieczne – na ocenę dopuszczającą,

  a) podstawowe – na ocenę dostateczną,

  b) rozszerzone – na ocenę dobrą,

  c) dopełniające – na ocenę bardzo dobrą,

  d) wykraczające – na ocenę celującą,

  2) ogólnie - uwzględniając dwa poziomy wymagań:

  a) podstawowy,

  b) ponadpodstawowy.

  3. Przyjmuje się, że 50% spełnionych wymagań podstawowych, to jednocześnie spełnienie wymagań koniecznych (stopień dopuszczający); spełnienie przez ucznia 75% wymagań podstawowych oraz 50% wymagań ponapodstawowych należy uznać za spełnienie wymagań rozszerzonych (stopień dobry); spełnienie 75% wymagań ponadpodstawowych uprawnia do wystawienia oceny bardzo dobrej; wymagania na ocenę celującą określają szczegółowo nauczyciele w swoich kryteriach przedmiotowych.

  4. O wymaganiach edukacyjnych nauczyciel przedmiotu informuje uczniów i ich rodziców na spotkaniu nie później, niż do końca września. Fakt ten zostaje przez rodziców potwierdzony podpisem w dzienniku lekcyjnym.

  5. Zbiór wymagań edukacyjnych dla poszczególnych przedmiotów znajduje się w dokumentacji szkoły i jest udostępniany zainteresowanym za pośrednictwem nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy.

  6. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii dostarczonej przez rodziców z poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się.

  7. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej.

  8. Przy ustalaniu wymagań edukacyjnych z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

  9. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

  1) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii

  10. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć o których mowa w ust. 1, uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej oceny kwalifikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

  11. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie orzeczenia.

   

  II. ZASADY BIEŻĄCEGO OCENIANIA I ŚRÓDROCZNEGO KLASYFIKOWANIA

   

  12. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. Ocenianie ma charakter ciągły i odbywa się systematycznie.

  Ocena bieżąca może być wyrażona:

  1) stopniem szkolnym w skali:

  1. celujący (6)

  2. bardzo dobry (5)

  3. dobry (4)

  4. dostateczny (3)

  5. dopuszczający (2)

  6. niedostateczny (1)

  z uzupełnieniem przez plusy i minusy dla ocen: bardzo dobrej, dobrej, dostatecznej, dopuszczającej, dla celującej tylko minus, dla niedostatecznej tylko plus,

   

   

  2) Prace pisemne będą oceniane według następujących kryteriów:

  98% - 100% + zadanie dodatkowe - ocena celująca (6)

  87% - 97%  -  ocena bardzo dobra (5)

  73% - 86%  -  ocena dobra (4)

  53% - 72%  -  ocena dostateczna (3)

  39% -52%  -   ocena dopuszczająca (2)

  0% - 38%   -   ocena niedostateczna (1).

   

  3) dopuszcza się stosowanie oceny opisowej – pisemnej lub ustnej uwzględniającą mocne i słabe strony pracy ucznia,

  4) pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 1pkt 1-5

  5) negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.

  13. Ocena spełnia funkcje informacyjną i motywacyjną.

  14. Stosuje się różne narzędzia ewaluacji osiągnięć ucznia: obserwację, rozmowę, szacowanie wytworów prac ucznia, analizę notatek z zeszytów przedmiotowych, testy sprawnościowe, a także pisemne sprawdziany i zadania klasowe.

  15. W przypadku oceniania osiągnięć uczniów z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

  16. Sprawdziany i zadania klasowe mają formy przewidziane w programach nauczania i trwają 45 lub 90 minut.

  17. Każdy sprawdzian wiadomości i umiejętności powinien być poprzedzony powtórzeniem zapowiedzianym z wyprzedzeniem tygodniowym, a jego termin zanotowany ołówkiem w dzienniku lekcyjnym.

  18. W danym dniu może być tylko jeden sprawdzian całogodzinny, a w tygodniu nie może być więcej niż dwa sprawdziany całogodzinne.

  19. Inną formą sprawdzania stopnia opanowania materiału może być „kartkówka”– 15 minutowy sprawdzian, obejmujący materiał najwyżej trzech ostatnich lekcji. Kartkówka nie musi być zapowiedziana.  W tygodniu dopuszcza się 3 kartkówki.

  20. Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia i oceny pisemnej pracy klasowej w ciągu dwóch tygodni.

  21. Zasady poprawiania ocen z zadań klasowych, sprawdzianów i kartkówek ustala nauczyciel przedmiotu po konsultacji z uczniami.

  22. Podobne ustalenia obowiązują w przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie lub zadaniu klasowym.

  23. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji i nie ponieść z tego tytułu konsekwencji w wypadkach uzgodnionych przez nauczyciela z uczniami. Ustalenia te powinny uwzględniać specyfikę przedmiotu i ilość godzin dydaktycznych przewidzianych na realizację programu z danego przedmiotu.

  24. Oceny śródroczne i klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według skali:

  1) celujący  

  2) bardzo dobry

  3) dobry

  4) dostateczny

  5) dopuszczający

  6) niedostateczny

  25. Oceny notowane są w dzienniku lekcyjnym, w systemie opracowanym przez nauczyciela przedmiotu, umożliwiającym określenie, jakiej formy aktywności dotyczą.

  26. Dokumentem oceny może być także zeszyt, arkusz obserwacji ucznia przygotowany przez nauczyciela przedmiotu.

  27. Każda ocena jest jawna i na życzenie ucznia lub jego rodziców powinna być umotywowana przez nauczyciela – ustnie lub pisemnie.

  28. Oryginały prac pisemnych mogą być udostępnione do wglądu rodzicom/opiekunom prawnym ucznia na ich życzenie, podczas zebrań rodziców lub indywidualnych konsultacji, w siedzibie szkoły.

  1) Jeśli praca pisemna zawiera tylko odpowiedzi ucznia, należy do niej dołączyć zestaw pytań (zadań)

  29. Wszystkie zadania klasowe, sprawdziany, podlegające ocenie są archiwizowane (do końca roku szkolnego tj. do dnia 31 sierpnia). Wskazane jest, aby udostępnienia pracy dokonał nauczyciel, który tę pracę oceniał, a jeśli jest to niemożliwe – inny, upoważniony przez niego nauczyciel lub dyrektor szkoły.

  30. Rodzice lub opiekunowie ucznia mają prawo zapoznać się z pełną dokumentacją ocen dotyczących ich dziecka u wychowawcy i nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

  31. Informacje o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów są przekazywane uczniom i ich rodzicom na początku roku szkolnego

  32. Klasyfikacja śródroczna jest przeprowadzana raz w roku w terminie ustalonym w rocznym kalendarzu szkolnym, który jest podany do wiadomości uczniów i rodziców do końca września.

  33. O przewidywanej ocenie śródrocznej uczeń zostaje poinformowany ustnie co najmniej na miesiąc przed terminem konferencji klasyfikacyjnej.

  34. W okresie jednego tygodnia poprzedzającego konferencję klasyfikacyjną nie stosuje się zadań klasowych i sprawdzianów.

  35. O przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych rodzice ucznia zostają poinformowani pisemnie na zebraniu klasowym poprzedzającym o miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną. Przyjęcie informacji rodzic potwierdza podpisem.

  36. O przewidywanej ocenie niedostatecznej w klasyfikacji śródrocznej uczeń i jego rodzice muszą być poinformowani w formie pisemnej na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną. Nauczyciel powiadamia rodziców (opiekunów) ucznia w formie pisemnej, a przyjęcie informacji rodzic potwierdza podpisem. W przypadku niezgłoszenia się rodzica nauczyciel wysyła informację listem poleconym.

  37. Uczeń ma prawo poprawić przewidywaną w klasyfikacji śródrocznej ocenę w uzasadnionych przypadkach, jeżeli oceny bieżące dają ku temu podstawy, a nieobecności ucznia na lekcjach przedmiotu nie przekraczają 50% i są spowodowane dłuższymi chorobami.

  38. Sposób i termin poprawy oceny ustala nauczyciel przedmiotu z zainteresowanym uczniem i informuje o tym jego rodziców.

  39. Poprawa oceny musi nastąpić do 3 dni poprzedzających konferencję klasyfikacyjną (w przypadkach losowych do dnia poprzedzającego konferencję klasyfikacyjną).

  40. Wyższą, niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych może otrzymać uczeń w szczególnym przypadku. Warunki i tryb uzyskania takiej oceny określa w swoich wymaganiach nauczyciel przedmiotu na początku roku szkolnego.

  41. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celująca roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej oceny z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celująca końcową ocenę klasyfikacyjną.

   

   

  III. ZASADY KLASYFIKOWANIA ROCZNEGO POCZĄWSZY OD KLASY CZWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

   

  42. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

  1) w przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany” albo „niesklasyfikowana”,

  2) uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia zgodnie ze szkolnym planem nauczania są realizowane klasie programowo wyższej.

  43. (uchylony)

  44. Począwszy od klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej, jeżeli w wyniku klasyfikacji uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą zachowania.

  45. Do średniej ocen wliczane są oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także z zajęć dodatkowych i religii lub etyki.

  1) w przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w pkt 45 wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do oceny całkowitej w górę.

  46. Zapis „otrzymał promocję z wyróżnieniem” umieszcza się na świadectwie szkolnym.

  47. Promocja z wyróżnieniem jest nagradzana nagrodą książkową.

  48. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej i rocznej uzyskał średnią ocen powyżej 5,0 otrzymuje stypendium zgodnie z odrębnym regulaminem.

  49. Uczeń kończy szkołę podstawową:

  1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,

  2) jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu o których mowa w rozdziale V.

  50. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Ukończenie szkoły z wyróżnieniem jest nagradzane nagrodą książkową.

  51. Jako datę wydania świadectwa przyjmuje się datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. W przypadku ucznia, który przystępował do egzaminu poprawkowego lub egzaminu klasyfikacyjnego po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych, jako datę wydania świadectwa przyjmuje się datę podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie wyników odpowiednio promocji albo klasyfikacji i promocji tego ucznia.

   

  § 4

   

  OCENA ZACHOWANIA

   

  I. ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

   

  52. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

  a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia

  b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

  c) dbałość o honor i tradycje szkoły

  d) dbałość o piękno mowy ojczystej

  e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób

  f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

  g) okazywanie szacunku innym osobom

   

  1) Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

  a) wzorowe,

  b) bardzo dobre,

  c) dobre,

  d) poprawne,

  e) nieodpowiednie,

  f) naganne.

   

  2) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

   

  Wzorowe

  a) Wypełnianie obowiązków szkolnych

   Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

  · Wzorowo i twórczo uczestniczy w obowiązkach szkolnych.

  · Wzorowo i przykładnie wypełnia wszystkie wymagania ucznia.

  · Systematycznie rozwija wszechstronne zainteresowania i uzdolnienia  w sposób szczególnie

    wzorowy

  · Prowadzi intensywne samokształcenie w celu uzyskania wzorowych wyników nauczania i w celu wszechstronnego rozwoju osobliwości.

  · Cechuje się inwencją, pomysłowością i inicjatywą w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

  · Odnosi wymierne sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych na szczeblu

    pozaszkolnym.

  · Jest zawsze punktualny a wszelkie nieobecności są usprawiedliwione.

  · Szanuje historię regionu i kraju współtworzy tradycję szkoły

  · Aktywnie uczestniczy w uroczystościach i akademiach szkolnych i lokalnych,

    przygotowując je wraz z Samorządem Uczniowskim.

  · Godnie reprezentuje szkołę.

   

  b) Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

    Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

  · Charakteryzuje się wysoką kulturą bycia, będącą wzorem do naśladowania dla innych.

  · Jest koleżeński, uprzejmy, uczciwy wobec kolegów i osób dorosłych.

  · Dojrzale reaguje na zło i w miarę możliwości stara mu się przeciwdziałać.

  · Integruje działania wewnętrzne zespołu klasowego.

  · Podejmuje próby rozwiązania problemów klasowych w sposób demokratyczny, uczciwy,

    sumienny, sprawiedliwy.

  · Swoją wzorową postawą podkreśla szacunek wobec nauczycieli, pracowników szkoły  i kolegów.

  · Jest wyrozumiały i tolerancyjny wobec innych.

  · Charakteryzuje się wysoką dbałością o higienę, zdrowie własne i innych, inicjuje działania

    prozdrowotne.

  c) Udział w życiu szkoły i środowiska.

    Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

  · Wykazuje inicjatywę i uczestniczy w podejmowaniu zadań w uczniowskich organizacjach

    szkolnych i klasowych w których pełni określone funkcje.

  · Szczególnie aktywnie uczestniczy w uroczystościach, imprezach i akcjach organizowanych

    przez szkołę i przez klasę, w tym aktywnie pracując na rzecz klasy inicjując i wykonując

    prace użyteczne.

  · Pomaga chętnie kolegom w nauce i współorganizuje życie szkolne klasy.

   

  Bardzo dobre

  a) Wypełnianie obowiązków szkolnych.

    Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

  · Systematycznie uczestniczy w obowiązkach szkolnych, bardzo dobrze wypełnia wszystkie

    wymagania jako uczeń.

  · Jest punktualny, wszelka absencja usprawiedliwiona.

  · Rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia, aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

  · Uczestniczy w konkursach przedmiotowych, olimpiadach i zawodach sportowych.

  · Wytrwałością przezwycięża trudności w nauce.

  · Szanuje i rozwija tradycję szkoły.

  · Aktywnie uczestniczy w uroczystościach, akademiach szkoły.

  · Bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązujących norm, przepisów BHP, regulaminów szkoły.

  · Dba o pomoc i sprzęt szkoły i klasowy.

   

  b) Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

    Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

  · Posiada wysoką kulturę bycia.

  · Jest koleżeński, uprzejmy, uczciwy wobec kolegów i osób dorosłych.

  · Potrafi reagować na zło.

  · Jest odpowiedzialny, potrafi współdziałać w zespole.

  · Dba o kulturę języka,  używa zwrotów grzecznościowych.

  · Dba o higienę, zdrowie własne i innych.

  · Szanuje nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów.

  · Przejawia troskę o słabszych i młodszych.

  · Jest wyrozumiały i tolerancyjny wobec odmienności.

   

  c) Udział w życiu szkoły i środowiska.

   Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

  · Aktywnie uczestniczy w pracach organizacji szkolnych.

  · Często bierze udział w uroczystościach, imprezach i akcjach społecznych.

  · Angażuje się w prace społeczno-użytkowe na rzecz klasy i szkoły (inicjatywa w klasie).

  · Pomaga kolegom w nauce i innych sytuacjach życiowych.

   

  Dobre

  a) Wypełnienie obowiązków szkolnych

  Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

  ?  Dobrze wywiązuje się z powierzonych obowiązków, wypełnia wymagania zawarte w Statucie Szkoły.

  ? Jest na ogół punktualny, nieobecność ma usprawiedliwioną.

  ? Bierze udział w wybranych zajęciach pozalekcyjnych.

  ? Szanuje tradycję szkoły.

  ? Uczestniczy w uroczystościach, akademiach szkolnych.

   

  b) Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

  Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który:

  ? Posiada prawidłową kulturę bycia.

  ? Jest na ogół koleżeński, uprzejmy, uczciwy wobec kolegów i osób dorosłych.

  ? Zwykle dba o kulturę języka, nie używa wulgaryzmów.

  ? Szanuje nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów.

  ? Jest tolerancyjny wobec innych.

   

  c) Udział w życiu szkoły i środowiska

  Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

  ? Uczestniczy w pracach organizacji szkolnych.

  ? Bierze udział w uroczystościach ,imprezach i akademiach społecznych.

  ? Na prośbę nauczyciela i kolegów angażuje się w prace społeczno-użyteczne.

   

  Poprawne

  a) Wypełnianie obowiązków szkolnych

  Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

  ? Poprawnie wywiązuje się z obowiązków szkolnych.

  ? Pracuje na lekcjach pod kierunkiem nauczyciela.

   

  b) Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

  Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

  ? Nie używa wulgaryzmów, ale nie zawsze reaguje na wulgaryzmy innych.

  ? Czasami wskazuje brak poszanowania dla kolegów, osób dorosłych i ich pracy.

  ? Nie wywołuje konfliktów.

  ? Nie stanowi zagrożenia wobec słabszych i młodszych kolegów.

  ? Nie naraża zdrowia swojego i innych (nie popada w nałogi i uzależnienia).

   

  c) Udział w życiu szkoły środowiska

  Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

  ? Pracuje pod kierunkiem nauczyciela lub zespołu klasowego.

  ? Czasami wykazuje chęć do jakichkolwiek prac na rzecz klasy.

  ? Z reguły pozytywnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań.

  ? W miarę możliwości poprawnie współpracuje w klasie na rzecz pozytywnej atmosfery. potrafi współdziałać w grupie.

   

  Nieodpowiednie

  a) Wypełnianie obowiązków szkolnych

  Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

  ? Często zaniedbuje obowiązki szkolne.

  ? Często opuszcza lekcje, ma nieusprawiedliwione godziny i spóźnia.

  ? Nie przygotowuje się do lekcji.

  ? Cechuje go bierność, brak chęci i systematyczność w zdobywaniu wiedzy.

  ? Utrudnia prowadzenie zajęć.

  ? Nie szanuje sprzętu i pomocy szkolnych.

   

  b) Godne i kulturalnie  zachowanie się w szkole i poza nią

  Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

  ? Używa wulgarnych słów.

  ? Jest arogancki.

  ? Zwykle nie wykazuje szacunku wobec kolegów, dorosłych i ich pracy

  ? Uczestniczy w konfliktach, prowokuje je.

  ? Lekceważy bezpieczeństwo i zdrowie innych osób.

  ? Może stanowić zagrożenie dla słabszych i młodszych kolegów.

  ? Popada w nałogi.

   

  c) Udział w życiu szkoły i środowiska

   Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń :

  ? Nie wykazuje chęci do jakiekolwiek pracy w klasie, samorządnie klasowym.

  ? Często nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań.

   

   Naganne

   

  a)  Wypełnianie obowiązków szkolnych

   Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który :

  ? W sposób rażący zaniedbuje obowiązek szkolny, nagminnie się spóźnia.

  ? Notorycznie zaniedbuje obowiązki szkolne, lekceważy je.

  ? Nagminnie opuszcza zajęcia szkolne (jego absencja jest nieusprawiedliwiona).

  ? Ciągle nie przygotowuje się do lekcji.

  ? Jest bierny, nie zainteresowany, niechętny w zdobywaniu wiedzy.

  ? Notorycznie utrudnia prowadzenie zajęć.

  ? Niszczy sprzęt i pomoce szkolne.

  ? Dezorganizuje prace szkoły.

   

  b) Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

   Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który :

  ? Używa wulgarnych słów.

  ? Zwykle jest nietaktowny, arogancki, agresywny.

  ? Nie szanuje kolegów i innych osób.

  ? Stanowi zagrożenie dla społeczności szkolnej.

  ? Wchodzi w konflikt z prawem.

  ? Pali papierosy, pije alkohol.

  ? Swoim zachowaniem demoralizuje innych.

   

  c) Udział w życiu szkoły i środowiska

   Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

  ? Unika i odmawia podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz szkoły i klasy.

  ? Utrudnia pracę innych.

   

  53. Na podstawie powyżej wymienionych kryteriów opracowano punktowy system oceniania zachowania dla uczniów klas IV - VI

  a)  Ocenę punktową przelicza się na semestralną i roczną zgodnie z tabelą :

   

                                  Ocena  

                          Ilość punktów

   Wzorowa

   151 i więcej

   Bardzo dobra

   126 - 150

   Dobra

   100 - 125

   Poprawna

    76 - 99

   Nieodpowiednia

    51 - 75

   Naganna

    50 i mniej

   

  b) Na rozpoczęcie każdego semestru, uczeń otrzymuje 100 punktów (zaczyna od oceny dobrej).

  c) Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po uwzględnieniu opinii innych nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

  d) Ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę zgodnie z powyższą procedurą jest ostateczna z zastrzeżeniem punktu następnego.

  e) W szczególnie uzasadnionych przypadkach ocena zachowania ucznia może zostać zmieniona na klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej.

  f) Uczeń otrzymuje ocenę naganną bez względu na ilość zgromadzonych punktów, jeżeli popełni jeden z poniższych czynów:

  - Dokonał kradzieży bądź wymuszeń;

  - Jest sprawcą pobić uczniów na terenie szkoły i poza nią;

  - Pił lub był po spożyciu alkoholu;

  - Zażywał, posiadał, rozprowadzał środki odurzające w szkole, na imprezach organizowanych przez szkołę   lub poza jej terenem;

  - Wszedł w konflikt z prawem;

  - Zniszczył własność szkolną lub osobistą innej osoby przekraczając możliwości pokrycia kosztów naprawy przez rodziców.

  g) Oceny wzorowej zachowania mimo uzyskania wymaganej na tę ocenę ilości punktów, nie może uzyskać uczeń, który otrzymał jednorazowo 5 punktów ujemnych.

  h) Oceny bardzo dobrej zachowania, mimo uzyskania wymaganej na tę ocenę ilości punktów, nie może uzyskać uczeń, który otrzymał jednorazowo 10 punktów ujemnych.

   

  54. Informowanie uczniów i rodziców:

  a) Ocenianie zachowania uczniów polega na systematycznym, bieżącym kontrolowaniu oraz dokumentowaniu przejawów postępowania ucznia.

  b) Informacje o pozytywnych i negatywnych przejawach zachowania ucznia każdy nauczyciel dokumentuje wpisem do „Klasowego zeszytu uwag” (z datą i własnym podpisem), który wraz z dziennikiem lekcyjnym znajduje się w pokoju nauczycielskim,

  c) Oceny zachowania ucznia dokonuje się dwa razy w roku: przed zakończeniem I semestru oraz przed zakończeniem roku szkolnego. Ocenę z zachowania ustala się na podstawie ilości punktów zgromadzonych przez ucznia w ciągu semestru.

  d) Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania.

  e) Podsumowania punktów dokonuje wychowawca klasy co dwa miesiące i wpisuje uzyskaną liczbę punktów do dziennika lekcyjnego.

  f) Informację o uzyskanych punktach i wynikającej z tego ocenie uzyskuje rodzic na zebraniach klasowych, uczeń na godzinie wychowawczej.

  g) Informacja o uzyskanych punktach i wynikającej z tego ocenie zachowania przekazywana jest przez wychowawcę na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną i roczną i jest równoznaczna z podaniem przewidywanej oceny zachowania.

  h) Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły jeśli uznają, że roczna (semestralna) ocena z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącego trybu ustalania oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od daty uzyskania informacji o ocenie przez ucznia.

   

  55. Uczeń otrzymuje punkty dodatnie i ujemne za:

   

  Nazwa

  Składnik oceny

  Punkty

   

   

   

   

   

   

  Wypełnianie obowiązków

  szkolnych

   

  Punkty dodatnie „+”

  Wzorowo uczestniczy          w obowiązkach szkolnych

  5

  Punktualność i usprawiedliwione nieobecności

  5

  Wzorowe wypełnianie obowiązków dyżurnego klasowego i szkolnego

  3

  Udział w konkursach              i zawodach sportowych (każdorazowo):

  1. Udział

  2. Wyróżnienie

  3. Miejsca

  4. Przejście do następnego  

      etapu

   

   

   

  2

  3

  5

  3

   

  Przygotowanie materiałów na godzinę wychowawczą

  3

  Współtworzenie akademii szkolnej, przygotowanie materiałów( każdorazowo)

  3

   

   

  Punkty ujemne „-”

  Spóźnienia na lekcję (każde)

  1

  Wagary

  5

  Ucieczka z  lekcji i zajęć świetlicowych

  1

  Nieusprawiedliwienie nieobecności po tygodniu po chorobie( każdorazowo)

  2

  Opuszczenie terenu szkoły bez zezwolenia                       (każdorazowo)

  5

  Brak zmiennego obuwia (każdorazowo)

  1

  Wyzywający, niestosowny strój, makijaż , fryzura

  2

  Brak stroju szkolnego          na uroczystościach, sprawdzianach (każdorazowo)

  1

  Odpisywanie zadań (każdorazowo)

  1

  Fałszowanie podpisów           i dokumentów

   

  20

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią

   

  Punkty dodatnie „+”

  Wysoka kultura osobista

  2

  Reagowanie na agresję i zło   ( każdorazowo)

  1

  Godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz                ( każdorazowo)

  3

  Dbałość o higienę i zdrowie własne i innych

  1

   

  Punkty ujemne „-”

  Rozmawianie, przeszkadzanie na lekcji         ( każdorazowo)

  1

  Niewykonywanie poleceń nauczyciela

  1

  Aroganckie odnoszenie się do nauczycieli                         i pracowników szkoły (każdorazowo)

  5

  Korzystanie z telefonu komórkowego na terenie szkoły (każdorazowo)

  2

  Zaczepianie słowne (każdorazowo)

  2

  Zaczepianie fizyczne, zachowania agresywne (każdorazowo)

  5

  Używanie wulgarnych słów (każdorazowo)

  2

  Nieprzestrzeganie regulaminu wycieczki (każdorazowo)

  5

  Niewłaściwe zachowanie     na przerwie (każdorazowo)

  2

  Niszczenie sprzętu szkolnego i rzeczy innych osób

  5

  Palenie papierosów (każdorazowo)

  10

  Zaśmiecanie otoczenia (każdorazowo)

  1

  Używanie niebezpiecznych  narzędzi niezgodnie z ich przeznaczeniem (każdorazowo)

  5

  Oszukiwanie, okłamywanie nauczyciela, pracowników szkoły (każdorazowo)

  5

  Ignorowanie nauczyciela      w szkole i poza nią

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

    

  Udział w życiu szkoły     i środowiska

   

  Punkty dodatnie „+”

   

  Udział w akcjach charytatywnych

  2

  Udział w akademiach szkolnych ( za każdą - 1)

  3

  Udział w akademiach pozaszkolnych                       ( za każdą - 2)

  3

  Systematyczny udział          w zajęciach pozalekcyjnych w szkole (każde – 2 )

  2

  Udokumentowany sukces    w konkursach nie organizowanych przez szkołę

  5

  Wykonanie materiałów na gazetkę lub innych służących do wystroju szkoły lub klasy  ( każdorazowo)

  3

  Systematyczna pomoc koleżeńska

  5

  Organizacja imprez klasowych (każdorazowo)

  3

  Prace porządkowe w klasie, w szkole poza lekcjami (każdorazowo)

  3

  Praca w samorządzie klasowym

  3

  Praca w samorządzie szkolnym

  5

  Praca na rzecz szkoły i inne (np. zbiórka makulatury)

  1-5

   

   

  § 5

   

  EGZAMINY

   

  I. ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO

   

  1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie nie później niż siedem dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

  2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

  1) w przypadku ustalenia rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

  2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w wyniku głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ustalona ocena jest ostateczna.

  3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

  4. W skład komisji wchodzą:

  1) w przypadku ustalenia rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

  a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji,

  b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

  c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;

  2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

  a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji,  

  b) wychowawca oddziału,

  c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,

  d) pedagog,

  e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

  f) przedstawiciel rady rodziców.

  5. Na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

  6. Ustalona przez komisję roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

  7. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji, a zawierający w szczególności:

  1) w przypadku sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia:

  a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian,

  b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

  c) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności,

  d) imię i nazwisko ucznia,

  e) zadania sprawdzające,

  f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

   Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

  2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

  a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji ,

  b) termin posiedzenia komisji,

  c) imię i nazwisko ucznia,

  d) wynik głosowania,

  e) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

  8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

   

  II. ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

   

  9. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

  10. Egzamin klasyfikacyjny może zdawać uczeń, który:

  1) realizuje indywidualny tok lub program nauki,

  2) spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą,

  3) jest nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności

  11. Zgodę na egzamin klasyfikacyjny wyraża rada pedagogiczna. Komisję klasyfikacyjną powołuje dyrektor szkoły.

  12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora w składzie:

  1) dyrektor jako przewodniczący,

  2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia,

  3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

  13. Dyrektor uzgadnia z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami):

  1) termin egzaminu klasyfikacyjnego – rodziców zawiadamia się nie później, niż trzy tygodnie przed terminem egzaminu,

  2) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

  14. Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne przygotowuje zadania do egzaminu pisemnego i zestaw zadań do egzaminu ustnego.

  15. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych.

  16. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

  17. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego              w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

  18. Rodzice ucznia mogą być obserwatorami podczas egzaminu klasyfikacyjnego.

  19. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, który zawiera:

  1) imiona i nazwiska nauczycieli uczestniczących w egzaminie, a w przypadku ucznia realizującego obowiązek nauki poza szkołą – skład komisji,

  2) termin lub terminy egzaminu,

  3) zadania, ćwiczenia egzaminacyjne,

  4) ustaloną ocenę klasyfikacyjną,

  5) imię i nazwisko ucznia,

  6) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin.

  Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia lub jego wytwory, zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. Na wniosek ucznia lub jego rodzica protokół wraz z załącznikami jest udostępniany do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.

  20. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany” albo „niesklasyfikowana”.

  21. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

   

  III. EGZAMIN POPRAWKOWY

   

  22. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który uzyskał z jednego lub z dwóch zajęć edukacyjnych ocenę niedostateczną, może zdawać egzamin poprawkowy.

  23. W jednym roku szkolnym uczeń może zdawać tylko jeden egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach uczeń może zdawać dwa egzaminy poprawkowe. Dotyczy to uczniów, którzy w danym roku szkolnym mieli bardzo trudną sytuację rodzinną, losową, zdrowotną. Każdorazowo o możliwości zdawania drugiego egzaminu poprawkowego decyduje rada pedagogiczna.

  24. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz z części ustnej z wyjątkiem z egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych

  25. Do przeprowadzenia egzaminu dyrektor powołuje komisję w składzie:

  1) dyrektor – przewodniczący,

  2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący,

  3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

  26. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor w ostatnim tygodniu ferii letnich, w przypadku uczniów klas VI do 15 lipca (przed rozpoczęciem zajęć szkolnych).

  27. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu, na wniosek rodziców może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły – nie później, niż do końca września, dla uczniów klas VI do końca lipca.

  28. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

  a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

  b) termin egzaminu poprawkowego,

  c) zadania egzaminacyjne,

  d) wynik egzaminu poprawkowego oraz ocenę z tego egzaminu,

  e) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,

  f) imię i nazwisko ucznia.

  Do protokołu dołącza się również prace pisemne ucznia, a także zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

  29. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

  30. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego powtarza klasę.

   

   

   

   

  § 6

   

  ORGANIZACJA SPRAWDZIANU W KLASIE VI

   

  uchylony

   

   

   

   

  § 7

   

  EWALUACJA

   

  1. Ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania:

  1) sposoby:

  a) analiza procentowa ocen z zachowania i zajęć edukacyjnych na posiedzeniach klasyfikacyjnych Rady Pedagogicznej (bieżąca obserwacja zachowań, opinie nauczycieli i innych pracowników szkoły, sprawozdania wychowawców po I i II okresie nauki),

  b) analiza sposobów i częstotliwości oceniania przez nauczycieli (przegląd dzienników lekcyjnych, klasowych zeszytów wychowawczych, zeszytów przedmiotowych w ramach nadzoru pedagogicznego),

  c) uwagi i wnioski nauczycieli w czasie spotkań zespołów przedmiotowych,

  d) uwagi i wnioski: samorządu szkolnego, rodziców w czasie zebrań klasowych i spotkań Rady Rodziców;

  2) częstotliwość:

  a) każdorazowo po zmianie rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

  b) na wniosek każdego z organów szkoły.

   

   
  Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr1 w Strzyżowicach | 1 Maja 17 42-575 Strzyżowice | 32 267 22 33 | e-mail: sekretariat@spstrzyzowice.pl | web:
  Webmaster: mgr Wojciech Leśniak