• Nasza szkoła
 • Nauczyciele
 • Pedagog
 • Uczniowie
 • Szkolne projekty
 • Dokumenty szkolne
 • Stowarzyszenie
 • Kalendarium
 • Zajęcia pozalekcyjne
 • Wideo
 • Rekrutacja
 • Galeria
  Sierpień 2018
  Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb
     1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031
  << >>
  Najbliższe wydarzenia
  Aktualnie mie ma żadnych nadchodzących wydarzeń
  Kontakt
   

  RAPORT Z EWALUACJI

  WYBRANYCH OBSZARÓW PRACY SZKOŁY, PROGRAMÓW LUB SYSTEMÓW

  W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

   

  Ewaluacji w roku szkolnym 2011/2012 poddane zostały efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

  Ewaluację przeprowadziły cztery zespoły.

   

  Zespół ewaluacyjny nr 1 badał spełnianie wymagania 1.1 – „Analizuje się wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej”.

  Każdy uczeń w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej zobowiązany jest  napisać sprawdzian szóstoklasisty.

  Z procedurą pisania sprawdzianu zapoznawani są zarówno szóstoklasiści

  jak i ich rodzice. 100% uczniów i 100% ich rodziców potwierdziło ten fakt

  w badaniu ankietowym.

  Badanie ankietowe przeprowadzono w kwietniu 2012 roku. W badaniu uczestniczyło 23 spośród 26 t.j 88% szóstoklasistów oraz 21 t.j 81% ich rodziców.

  W okresie od października do marca uczniowie klas szóstych intensywnie pracują pod kątem tego sprawdzianu.

  Na podstawie przeprowadzonych wywiadów z nauczycielami języka polskiego, matematyki, przyrody, historii można stwierdzić iż uczniowie już jako piątoklasiści poznają tę formę pisania sprawdzianu. W klasie szóstej na bazie różnorodnych materiałów zakupionych przez szkołę oraz sprawdzianów z ubiegłych lat uczniowie doskonalą technikę, utrwalają treści celem odpowiedniego przygotowania do kwietniowego sprawdzianu.

  W listopadzie i w lutym w klasach szóstych przeprowadzane są sprawdziany próbne. Wyniki tych sprawdzianów znane są uczniom i ich rodzicom. Potwierdziło to w badaniu ankietowym 100% badanych szóstoklasistów i 100% ich rodziców.

  Po sprawdzianach próbnych uczniowie zostają zapoznani z jakimi umiejętnościami mają trudności, jakie treści jeszcze muszą powtórzyć, uzupełnić. Fakt ten potwierdziło 18 spośród 23 badanych szóstoklasistów t.j 78%. Piątka t.j 22% uczniów była przeciwnego zdania.

  Wyniki sprawdzianów próbnych zadawalają tylko 7 t.j 30% spośród badanych. Aż 16 t.j 70% szóstoklasistów oczekiwałoby lepszych wyników.

  Rodzice szóstoklasistów  zapytani o to w jakim stopniu wyniki sprawdzianów próbnych ich dziecka są zgodne z ich oczekiwaniami odpowiedziało następująco:

  6 t.j 26% uznało wyniki za zadawalające,

  16 t.j 70% stwierdziło iż wyniki mogłyby być lepsze,

  1 t.j 4% uznał wyniki za niezadowalające.

  W porównaniu do bieżących ocen wiedzy i umiejętności uczniów tylko 1 uczeń t.j 4% uzyskał wyższe wyniki na sprawdzianach próbnych , 11 t.j 48% uzyskało wyniki niższe i 11 t.j 48% wyniki takie same.

   

  Swoje przygotowanie do sprawdzianu uczniowie ocenili jednak w zdecydowanej większości dobrze ( 20 t.j 88% ). Bardzo dobrze swoje przygotowanie ocenił tylko 1 uczeń (4% ), słabo – 2  t.j 8% uczniów.

   

    Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentacji (protokolarz rady pedagogicznej, teczka dokumentacji zespołu nauczania blokowego, teczka  dokumentacji sprawdzianów) można stwierdzić iż wyniki każdego sprawdzianu próbnego oraz kwietniowego są szczegółowo analizowane.

  Przeprowadza się:

  • analizę rozkładu punktów i wyników,
  • analizę rozkładu wyników w skali staninowej,
  • analizę łatwości standardów i całego sprawdzianu,
  • analizę łatwości poszczególnych zadań,
  • analizę porównawczą standardów: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji, wykorzystania wiedzy w praktyce.

   

  Analizę wyników sprawdzianu oraz sprawdzianów próbnych przeprowadza przewodniczący zespołu nauczania blokowego – mgr  Katarzyna Cudnik.

  Jak z badania dokumentacji szkoły wynika, przeprowadzana jest analiza porównawcza wyników sprawdzianu w celu ustalenia efektów bieżącej pracy z uczniami.

  Wyniki sprawdzianów oraz sprawdzianów próbnych są szczegółowo omawiane na posiedzeniach zespołu nauczania blokowego. Ustalane są wstępne wnioski.

  Z wynikami sprawdzianów zapoznawani są wszyscy członkowie rady pedagogicznej na posiedzeniach plenarnych oraz ustalane są wnioski do  wdrożenia do pracy z uczniami celem poprawy jakości pracy szkoły.

   

  Celem dokonywanych w szkole analiz wyników sprawdzianu jest poprawa jakości kształcenia m. in. przygotowanie do sprawdzianu oraz uzupełnienie, a także utrwalenie przez uczniów wiedzy i umiejętności określonych w standardach egzaminacyjnych.

  Według dyrektora szkoły wnioski z przeprowadzonej analizy sprawdzianu wykorzystywane są w planowaniu organizacji pracy szkoły poprzez dostosowanie oferty szkoły do oczekiwań stawianych uczniom na sprawdzianie. Wnioski z analiz przydatne są również w planowaniu i organizowaniu pracy z uczniami. Jednakże wypracowane podczas analizy wyników sprawdzianu wnioski z poprzednich lat nie są wyznacznikiem pracy z kolejnym rocznikiem uczniów, ponieważ każdy rocznik ma inne możliwości i potrzeby w zakresie kształcenia. Wnioski te wskazują jednak obszary, które są potencjalnie najtrudniejsze do opanowania przez uczniów, dając nauczycielowi wskazówkę do zwrócenia szczególnej uwagi na dane zagadnienie lub typ zadań już od pierwszych lekcji .

  Przeprowadzona w szkole analiza wyników sprawdzianu służy formułowaniu wniosków do dalszej pracy prowadzącej do udoskonalenia procesu dydaktycznego, a odpowiedzialnymi za ich realizację są wszyscy nauczyciele.

  Z wywiadu z dyrektorem szkoły wynika, że wnioski z analizy uwzględniane są w planie nadzoru pedagogicznego i planie pracy szkoły na rok szkolny. Wdrażanie  wniosków z analizy sprawdzianu z pewnością przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia.

   

  Zespół ewaluacyjny nr 2 badał spełnianie wymagania 1.2 – „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności”.

  Celem przeprowadzonej ewaluacji było określenie w jakim stopniu prowadzona jest diagnoza wiedzy i umiejętności uczniów a także sprawdzenie, czy szkoła wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów.

   

  Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie:

  - wstępnej diagnozy uczniów klas I,

  - diagnozy wiadomości i umiejętności uczniów klasach II,

  - testu kompetencji po I semestrze w klasach III,

  - diagnozy „na wstępie” uczniów klas IV,

  - próbnego zewnętrznego sprawdzianu klas VI,

  - sprawozdań zespołów przedmiotowych,

  - protokołów Rady Pedagogicznej,

  - rozmów z nauczycielami, dyrektorem, pedagogiem szkolnym,

  - planów pracy dydaktyczno - wychowawczej,

  - sprawozdań z poziomu realizacji podstawy programowej,

  - WSO,

  - dzienników lekcyjnych,

  - dzienników pracy pozalekcyjnej,

  - ankiet dla rodziców.

   

  Stwierdzono, że uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności opisane w podstawie programowej. W oparciu o podstawę programową opracowywane są plany nauczania, systematycznie sprawdzana jest realizacja podstawy programowej.

  W szkole diagnozuje się i analizuje osiągnięcia szkolne uczniów uwzględniając ich możliwości rozwojowe. Porównywane są  średnie ocen z poszczególnych przedmiotów, ilość ocen niedostatecznych na zakończenie semestru/roku szkolnego, analizowane są wyniki sprawdzianów semestralnych z przedmiotów oraz  sprawdzianów próbnych. Co roku przeprowadzane są i analizowane wyniki testów kompetencji. W pracy z uczniami o specyficznych trudnościach w nauce nauczyciele uwzględniają zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

  Dla uczniów uzdolnionych i zainteresowanych daną dziedziną wiedzy prowadzi się koła przedmiotowe. Uczniowie o niskich wynikach uczęszczają na zespoły dydaktyczno - wyrównawcze. Na  lekcjach rozwiązywane są zadania kształcące te umiejętności, które słabo wypadły na sprawdzianach wewnętrznych i zewnętrznych.

  Uczniowie klas I-III biorą udział w programie unijnym „Jestem wyjątkowy”, w ramach którego organizowane są w poszczególnych klasach zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów oraz zajęcia dla dzieci z trudnościami matematycznymi, polonistycznymi i zaburzeniami logopedycznymi.

  Uczniowie otrzymują duże wsparcie ze strony nauczycieli, którzy wierzą w ich możliwości. Za bardzo dobre i dobre osiągnięcia w konkursach, turniejach oraz zawodach uczniowie są nagradzani dyplomami i nagrodami rzeczowymi, co motywuje ich do osiągania jeszcze lepszych wyników.

  Diagnozuje się i  analizuje osiągnięcia uczniów uwzględniając ich możliwości intelektualne. Z rozmów z nauczycielami  wynika, że ewaluują oni swoje plany pracy dydaktyczno - wychowawczej. Z analizy dzienników pracy pozalekcyjnej wynika, że w szkole organizowane są zajęcia zarówno dla uczniów słabych jak i dla uczniów zdolnych.

  W szkole stworzono jasne i przejrzyste kryteria oceniania dla każdego przedmiotu. Każdy nauczyciel precyzyjnie sformułował wymagania na poszczególne oceny.  W klasach I - III bieżące ocenianie uczniów odbywa się w skali od 1 - 6 z komentarzem słownym, natomiast ocena semestralna i końcoworoczna jest oceną opisową. 

  Wyniki działań dydaktycznych są omawiane na posiedzeniach zespołów przedmiotowych, a dwa razy do roku na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

   

  Z analizy ankiet dla rodziców wynika, że uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Zdaniem 97,9 % ankietowanych rodziców szkoła zaspokaja potrzeby edukacyjne dzieci. Według 91,3 % rodziców liczba zajęć z poszczególnych przedmiotów nauczania jest adekwatna do potrzeb dziecka. 91,3 % rodziców stwierdza, że szkoła pomaga rozwijać zainteresowania i aspiracje dzieci. Zgodnie z opinią 90,2 % rodziców stosowane na lekcjach metody i formy pracy są wystarczające dla kształtowania umiejętności i zdobywania wiedzy przez dzieci. 80,3 % rodziców sądzi, iż dziecko jest motywowane przez nauczyciela do nauki. 95,7 % rodziców twierdzi, że pomoce dydaktyczne stosowane podczas lekcji wspomagają proces nauczania. Według 93,5% rodziców podręczniki, z których korzystają dzieci są pomocne w zdobywaniu i utrwalaniu wiedzy. 90,2 % ankietowanych uważa, że podręczniki są atrakcyjne i zachęcają dzieci do korzystania z nich. Zdaniem 90,2 % rodziców realizacja nowej podstawy programowej umożliwia dzieciom odniesienie sukcesu szkolnego. 84,7 % ankietowanych sądzi, że szkoła wystarczająco uwzględnia potrzeby ucznia z problemami w nauce. Dla 91,3 % rodziców informacja zwrotna o wynikach w nauce dziecka pomaga uczyć się.

   

  Zespół ewaluacyjny nr 3 badał spełnianie wymagania 1.3 – „Uczniowie są aktywni”.

  Cel ewaluacji było określenie w jakim stopniu uczniowie są aktywni w życiu szkoły.

  Grupę badawczą stanowili wszyscy nauczyciele, 30% wybranych losowo uczniów, rodziców.

  Zbieranie informacji miało miejsce w marcu-kwietniu 2012r. Dotyczyło aktywności uczniów od września 2011r. do połowy kwietnia 2012r.

  Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie:

  1. Metody sondażu z użyciem anonimowej ankiety skierowanej do uczniów, rodziców, nauczycieli.
  2. Rozmów z nauczycielami.
  3. Analizy dokumentacji szkolnej ( kronika szkolna, strona internetowa szkoły, protokoły RP, dokumentacja wycieczek szkolnych, podsumowanie sukcesów uczniów, wystawy prac uczniów, dzienników szkolnych, dzienników zajęć pozalekcyjnych).

   

  Biorąc pod uwagę odpowiedzi z ankiet należy stwierdzić, że uczniowie  chętnie biorą udział  w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w szkole:

  • wg uczniów-  tak -58,93% , 25% - raczej tak
  • wg rodziców –tak - 63,77%, 28,98% - raczej tak
  • wg nauczycieli –tak -27,78% , 61,11% - raczej tak.

  Szkoła realizuje szereg przedsięwzięć , które umożliwiają uczniowi rozwój na różnorodnych płaszczyznach.                                         

  Uczniowie mają możliwość w szkole podejmować różnorodne aktywności.

  • wg uczniów-  tak -60,71% , 28,57% - raczej tak
  • wg rodziców –tak - 60,87%, 33,33% - raczej tak
  • wg nauczycieli –tak -94,44% , 5,55% - raczej tak.

  Jeśli chodzi o podejmowanie samodzielnej aktywności przez uczniów-  uczniowie i nauczyciele uważają podobnie, że klasuje się ona na średnim poziomie, lepiej oceniają ją rodzice.

  • wg uczniów-  tak -37,5% , 37,5% - raczej tak, 21,43% raczej nie
  • wg rodziców –tak - 55,07%, 30,43% - raczej tak , 13,04% raczej nie
  • wg nauczycieli –tak -27,78% , 38,89% - raczej tak, 33,33% raczej nie.

   

  Na pytanie „Czy realizuje się działania zainicjowane przez uczniów i rodziców” padły bardzo zbieżne opinie  z każdej z grup .

  • wg uczniów-  tak -32,14% , 44,64% - raczej tak, 14,28% raczej nie
  • wg rodziców –tak - 26,09%, 52,17% - raczej tak , 17,39% raczej nie
  • wg nauczycieli –tak -38,89% , 50% - raczej tak, 11,11% raczej nie.

  Monitorowania uczniów dokonują:  dyrektor,  nauczyciele, wychowawcy informując o sukcesach , na apelach, w klasie, na zebraniach z rodzicami, w dziennikach zajęć, rodzice.

   

  Zespół ewaluacyjny nr 4 badał spełnianie wymagania 1.4 – „Respektowane są normy społeczne”.

   

  Celem ewaluacji i zasadniczym problemem badawczym było:

  • pozyskiwanie informacji na temat poczucia bezpieczeństwa w szkole wśród uczniów oraz skali i typów zagrożeń występujących na terenie szkoły;
  • Opracowanie planu działań, mających na celu zwiększenie wśród dzieci i nauczycieli respektowania norm społecznych i zmniejszenie/wyeliminowanie zachowań niezgodnych z normami społecznymi.

   

  Ewaluacja wewnętrzna w szkole polegała na zaplanowanym zbieraniu oraz przetwarzaniu informacji o warunkach, przebiegu i skuteczności działań. 

  W trakcie badania (ewaluacji) zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł: ankiety dla uczniów, rodziców, poddano analizie dokumentację szkoły dotyczącą spraw bezpieczeństwa, przeprowadzono rozmowy z nauczycielami, pedagogiem, inspektorem d/s BHP, pielęgniarką szkolną i pracownikami obsługi.

  Ankiety zostały przeprowadzone wśród rodziców klas I – VI, a dotyczyły bezpieczeństwa dziecka w szkole.

   

  Przeprowadzona analiza wykazała, że rodzice postrzegają szkołę jako miejsce bezpieczne dla swoich dzieci. Ich niepokój budzi parking przed szkołą, ruchliwa ulica, brak sygnalizacji na przejściu . Pojawiły się pojedyncze głosy wskazujące, że miejscami niebezpiecznymi na terenie szkoły są szatnie i toalety.

  Dzieci zawsze z chęcią chodzą do szkoły (100%). Zasygnalizowane przez rodziców sytuacje konfliktowe to: – wymuszenia pieniędzy –1 przypadek,  poniżenia słownego -3 przypadki, zastraszania i gróźb – 2 przypadki (przez starsze klasy).

  Z analizy ankiety  przeprowadzonej wśród rodziców wynika, że w naszej szkole nie istnieje problem z uzależnieniem od nikotyny, alkoholu i narkotyków (100% odpowiedzi na „NIE”).

  W szkole podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.

  Nauczyciele tworzą programy wychowawcze dla swoich klas. Programy te są formułowane w oparciu o Szkolny Program Wychowawczy i Program Profilaktyki. Wdrażane programy są poddawane ewaluacji i modyfikacji.
  Z analizy dokumentów szkolnych (Zespół Wychowawczy, dokumentacja wychowawcy klasowego, Ewidencja Wypadków prowadzona przez inspektora ds. BHP, teczka pedagoga szkolnego) wynika, że w naszej szkole prowadzone są działania profilaktyczne (pogadanki i prelekcje prowadzone przez funkcjonariuszy policji i straży pożarnej, pielęgniarkę, pracowników poradni PPP). Szkoła realizuje projekt „Szkoła Bez Przemocy”, program „Ratujemy i uczymy ratować” pod patronatem WOŚP, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom. Funkcjonujące w szkole regulaminy: Kodeks Praw i Obowiązków Ucznia, dowozu, sali gimnastycznej, pracowni informatycznej, boiska szkolnego, regulamin wycieczek, kontrakty klasowe są systematycznie uczniom przypominane podczas godzin wychowawczych, zajęć lekcyjnych, apeli itp.

   

  W szkole diagnozuje się zachowania uczniów poprzez obserwację. Szkoła posiada narzędzia do oceny zachowania uczniów:

  edukacja wczesnoszkolna – obowiązuje ocena opisowa zachowania uczniów;

  klasy IV-VI – punktowy system oceniania zachowania uczniów.

  W przypadku nieprzestrzegania lub naruszania norm społecznych i bezpieczeństwa w stosunku do uczniów wyciągane są konsekwencje zgodnie z procedurami zawartymi w Szkolnym Programie Wychowawczym, Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

  Właściwe zachowania uczniów wzmacnia i promuje się poprzez: wzorową i bardzo dobra ocenę zachowania, umieszczaniewizerunku uczniów na szkolnej stronie internetowej i gazetce ściennej „ Najlepsi uczniowie”.

   

  W naszej szkole podejmowane są działania terapeutyczne w przypadku uczniów łamiących normy społeczne.

  Profilaktyka ta uwzględnia zarówno potrzeby rozwojowe uczniów jak i potrzeby całego środowiska, a jej głównym celem staje się zmierzanie do wszechstronnego rozwoju ucznia. Dlatego też programy zawierają spotkania       z pedagogiem szkolnym, psychologiem, funkcjonariuszem policji, z rodzicami oraz z wieloma innymi ludźmi, którzy chcą nie tylko pomóc młodzieży, ale również podzielić się swoim doświadczeniem. Pomaga młodemu człowiekowi znaleźć się w nowym środowisku, uporać z problemami, a także stanowi istotny element zapobiegania różnorodnym dewiacjom.

  Dzięki programom profilaktycznym jakie realizowane są w naszej szkole, uczniowie zdobywają wiele pożytecznych informacji, a także nabywają umiejętności prawidłowego komunikowania się oraz rozwiązywania problemów.

   

  Opracowane wnioski z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej pozwolą na podjęcie w szkole  takich działań, które przyczyniają się do dalszego jej rozwoju, a tym samym podwyższania jakości pracy szkoły.


  powrót
  2012-06-29

   
  Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr1 w Strzyżowicach | 1 Maja 17 42-575 Strzyżowice | 32 267 22 33 | e-mail: sekretariat@spstrzyzowice.pl | web:
  Webmaster: mgr Wojciech Leśniak