Trasy dowozu

TRASY AUTOBUSU SZKOLNEGO W GMINIE PSARY

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

I autobus poranny - opiekun: p. Stanisława Kalbarczyk
Góra Siewierska, osiedle Czerwony Kamień (6.45) - Góra Siewierska pętla (6.50) - Góra
Siewierska Kościuszki (6.53) - Strzyżowice droga do Góry Siewierskiej (6.55) - SP Strzyżowice
(7.00) - Goląsza Biska (7.04) - Strzyżowice, ul. Leśna, przez ul. Belną (7.05) - Góra Siewierska
pętla (7.08) - Brzękowice Górne (7.12) - Brzękowice Remiza (7.14) - Goląsza Górna (7.16) - Dąbie
Górne (7.18) - Dąbie Garbacz (7.20) - Dąbie Kościół (7.22) - SP Dąbie (7.24) - Malinowice
Wiejska (7.29) - Psary Ośrodek Zdrowia (7.31) - Psary Urząd Gminy (7.33) - Psary Wiejska (7.35)
- SP Psary (7.40) - Malinowice Bory (7.45) - Malinowice Szkoła (7.47) - Malinowice, droga do
Chrobakowego (7.50) - Dąbie Chrobakowe 10 (7.52) - Dąbie Chrobakowe 30 (7.54) - Dąbie Dolne
77 (7.56) - Dąbie Dolne 50 (7.57) - Dąbie Poczta (7.58) - SP Dąbie (8.00) - Goląsza Biska (8.05)
- SP Dąbie (8.10).
II autobus poranny - opiekun: p. Wanda Nabrdalik
Ratanice (6.50) - Ratanice Most (6.51) - Preczów Droga do Zalewu (6.52) - Preczów Ośrodek
Opiekuńczy (6.53) - Preczów Polna (6.54) - Marianki (6.57) - Preczów Dębowa (7.02) - Preczów
Remiza (7.05) - Sarnów Nowa (7.07) - SP Sarnów (7.10) - Sarnów Główna (dzieci z Domu
Dziecka) (7.15) (przez trasę DK86) - SP Gródków (7.20) (przez ul. Łączną) - Psary Remiza (7.30) –
Psary Szkolna (koło OPS) (7.32) - Strzyżowice Graniczna (7.33) - Strzyżowice Belna 125 (7.35) -
Strzyżowice Belna 53 (7.37) - SP Strzyżowice (7.43) - SP Psary (przez ul. Szkolną) (7.50).

I autobus popołudniowy - opiekun: p. Agata Niemczyk (poniedziałek, wtorek, piątek)
p. Stanisława Kalbarczyk (środa, czwartek)

SP Dąbie (13.00) - Dąbie Kościół (13.02) - Dąbie Garbacz (13.04) - Dąbie Górne (13.06) - Goląsza
Górna (13.08) - Brzękowice Remiza (13.10) - Brzękowice Górne (13.12) - Góra Siewierska, osiedle
Czerwony Kamień (13.15) - Góra Siewierska pętla (13.21) - SP Strzyżowice (13.28) - Strzyżowice
droga do Góry Siewierskiej (13.33) - Góra Siewierska Kościuszki (13.35) - Góra Siewierska pętla
(13.37) - Góra Siewierska, osiedle Czerwony Kamień (13.39) - Goląsza Biska (13.45) - SP Dąbie
(14.00) - Dąbie Poczta (14.02) - Dąbie Dolne 50 (14.04) - Dąbie Dolne 77 (14.06) - Dąbie
Chrobakowe 30 (14.08) - Dąbie Chrobakowe 10 (14.10) - Malinowice, droga do Chrobakowego
(14.12) - Malinowice Szkoła (14.16) - Malinowice Bory (14.18) - Malinowice Wiejska (14.20) - SP

Psary (14.25) - SP Strzyżowice (przyjazd 14.35 - odjazd 15.00) - Strzyżowice droga do Góry
Siewierskiej (15.05) - Góra Siewierska Kościuszki (15.07) - Góra Siewierska pętla (15.09) - Góra
Siewierska, osiedle Czerwony Kamień (15.12) - Goląsza Biska (15.15) - SP Dąbie (15.30) - Dąbie
Kościół (15.32) - Dąbie Garbacz (15.34) - Dąbie Górne (15.36) - Goląsza Górna (15.38) -
Brzękowice Remiza (15.40) - Brzękowice Górne (15.42) - Góra Siewierska, osiedle Czerwony
Kamień (15.44) - Góra Siewierska pętla (15.46) - jeśli będą dzieci z Psar i Malinowic wówczas:
Psary Remiza (15.55) - Malinowice (16.00)


II autobus popołudniowy - opiekun: p. Wanda Nabrdalik
SP Psary (13.12) - SP Strzyżowice (13.22) - Strzyżowice Belna 53 (13.24) - Strzyżowice Belna 125
(13.26) - Strzyżowice Graniczna (13.28) - SP Gródków (13.33) - SP Psary (13.38) - Psary Wiejska
(13.40) - Psary Urząd Gminy Psary (13.41) - Psary Ośrodek Zdrowia (13.42) - Malinowice Wiejska
(13.45) - SP Sarnów (13.52) - Sarnów Dom Dziecka (13.54) - Sarnów Nowa (13.55) - Preczów
Remiza (13.57) - Preczów Dębowa (13.59) - Marianki (14.03) - Preczów Polna (14.06) - Preczów
Ośrodek Opiekuńczy (14.07) - Preczów Droga do Zalewu (14.08) - Ratanice (14.10) - SP Psary
(14.25) - jeśli będą dzieci z Malinowic wówczas: Malinowice Wiejska (14.30) - SP Strzyżowice
(14.35) - Strzyżowice Belna 53 (14.37) - Strzyżowice Belna 125 (14.39) - Strzyżowice Graniczna
(14.40) - SP Gródków (15.15) - SP Psary (15.20) - Dom Dziecka (15.30) - SP Sarnów (15.35) -
Sarnów Nowa (15.40) - Preczów Remiza (15.42) - Preczów Dębowa (15.44) - Marianki (15.46) -
Preczów Polna (15.48) - Preczów Ośrodek Opiekuńczy (15.50) - Preczów Droga do Zalewu (15.52)
- Ratanice (15.55)

Regulamin przejazdu autobusem szkolnym obowiązujący w Gminie Psary  Tu możesz pobrać

§1
Zasady ogólne

1. Dowóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły jest integralną działalnością opiekuńczą szkoły.
2. Za organizację i finansowanie dowozu odpowiedzialny jest organ prowadzący szkołę.
3. Autobus szkolny dowozi dzieci przedszkolne (5,6. letnie) oraz uczniów szkół podstawowych z terenu
gminy Psary na trasach wyznaczonych przez organ prowadzący szkołę/przedszkole. Trasy oraz ich
ewentualne aktualizacje dostępne są na stronach internetowych wszystkich szkół gminy Psary.
4. Organ prowadzący zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian tras i godzin jazdy autobusu szkolnego.
5. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany w trasach dowozu możliwe jest z przynajmniej trzydniowym
wyprzedzeniem po uprzednim uzgodnieniu ich z Sekretarzem Gminy Psary.
6. Podczas dowozu uczniom zapewnia się opiekę osoby dorosłej. W przypadku choroby lub wystąpienia
innych okoliczności uniemożliwiających sprawowanie opieki nad dowożonymi dziećmi przez osoby
zatrudnione w tym celu, dopuszcza się możliwość zastępstw. O powyższym fakcie należy każdorazowo
powiadamiać Sekretarza Gminy Psary.
7. Do obowiązków dyrektorów placówek objętych dowozem należy:
 zorganizowanie dyżurów, tak aby dzieci z danej placówki w godzinach rannych były odbierane
z autobusu szkolnego przez wyznaczonego nauczyciela lub pracownika obsługi oraz aby po
południu nauczyciel lub pracownik obsługi oczekiwał z grupą dojeżdżających uczniów na
przyjazd autobusu,
 zapoznanie uczniów i ich rodziców z niniejszym regulaminem oraz zebranie stosownych
oświadczeń od rodziców,
 pomoc przy organizacji zastępstw w razie nieobecności stałego opiekuna dowozu.

§ 2

Obowiązki rodziców dowożonych dzieci
1. Rodzice dowożonych dzieci 5,6. letnich podpisują oświadczenia następującej treści:
„Oświadczam, że zostałem zapoznany z regulaminem dowozu obowiązującym na terenie gminy Psary oraz
poinformowany o tym, iż do obowiązków opiekuna dowozu należy zapewnienie opieki mojemu dziecku
przy wsiadaniu, w czasie przejazdu oraz przy wysiadaniu z autobusu szkolnego. W związku z powyższym
zobowiązuję się do odbierania córki/syna ....................................………….. z przystanku osobiście lub
upoważniam do tego........................................................................................................

................................................................
(podpis rodzica lub prawnego opiekuna)”
2. Rodzice dowożonych uczniów z klas I – III podpisują albo powyższe oświadczenie albo zgodę na
samodzielne pokonywanie przez ich dziecko drogi z przystanku do domu, z jednoczesnym wzięciem na
siebie całkowitej odpowiedzialności za bezpieczeństwo córki/syna.
3. Rodzice uczniów dojeżdżających podpisują zobowiązanie, że pokryją wszelkie koszty za ewentualne
zniszczenia powstałe w autobusie szkolnym z winy ich dzieci.
4. Za pozostawione przez uczniów w autobusie rzeczy kierowca ani opiekun nie ponoszą
odpowiedzialności.

§3

Zadania opiekuna dowozu

1. Opiekun dowozu pilnuje, by wszyscy dowożeni uczniowie przestrzegali regulaminu dowozu ze
szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
2. Opiekun dowozu czuwa, aby przyjazd i odjazd autobusu szkolnego następował zgodnie z przyjętym
rozkładem jazdy.
3. W przypadku dowozu dzieci przedszkolnych, a także uczniów z klas I – III, których rodzice nie wyrazili
zgody na ich samodzielny powrót, opiekun dowozu wysadzając dziecko z autobusu musi mieć pewność,
że zostało ono odebrane przez rodzica lub inną upoważnioną przez niego osobę dorosłą.
4. Opiekun dowozu sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami, a w szczególności:
 bezwzględnie wysiada z autobusu na każdym przystanku i pilnuje porządku przy wysiadaniu
i wsiadaniu uczniów. Kierowca może zamknąć drzwi i ruszyć w dalszą trasę dopiero po ponownym
wejściu opiekuna do autobusu i po poinformowaniu go, że kontynuowanie jazdy jest bezpieczne,
 wysiada z autobusu, kiedy kierowca robi manewr zawracania/cofania i pilnuje sytuacji na drodze,
 sprawdza, czy uczniowie nie opierają się o drzwi autobusu lub nie stoją zbyt blisko nich,
 dba o dyscyplinę uczniów podczas dowozu,
 kontroluje na przystanku początkowym i końcowym, czy uczniowie w autobusie pozostawili porządek
i nie dokonali żadnych zniszczeń.
5. Przed przystąpieniem do wykonywania swoich obowiązków opiekun dowozu podpisuje oświadczenie
o odpowiedzialności za powierzone jego opiece dzieci w czasie dowozu na określonych trasach.

§4

Obowiązki dojeżdżających uczniów

1. Podczas dowozu uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa
i porządku:
 do autobusu wchodzą pojedynczo, nie przepychając się,
 nie opierają się o drzwi,
 nie otwierają drzwi podczas jazdy,
 nie hałasują i nie przemieszczają się po autobusie bez powodu,
 nie wyrzucają żadnych przedmiotów przez okna,
 nie zaśmiecają pojazdu.
2. Przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu uczniowie zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu
drogowego oraz zachowania ostrożności, dyscypliny i kultury.
3. Każdą zauważoną usterkę lub nieprawidłowość uczeń zgłasza opiekunowi lub kierowcy.
4. Oczekujący na autobus szkolny uczniowie winni znajdować się w wyznaczonych do tego celu
bezpiecznych miejscach.
5. Uczniowie zobowiązani są do kulturalnego zachowania wobec opiekuna dowozu i kierowcy autobusu.

§ 5

Postępowanie w nagłych wypadkach

1. W sytuacji gdy na przystanku rodzic lub upoważniona przez niego osoba nie będzie oczekiwał na dziecko
przedszkolne lub dziecko z klas I – III, które nie ma zgody na samodzielny powrót, opiekun zgłasza ten
fakt kierowcy i uzgadnia z nim trasę ponownego odwiezienia dziecka do placówki. Placówka niezwłocznie
kontaktuje się z rodzicami lub opiekunami dziecka, informując ich o miejscu jego odebrania.
2. W razie wypadku drogowego lub innego zajścia, wskutek którego ucierpiałoby dowożone dziecko,
opiekun zatrzymuje autobus, jeśli jest to konieczne wzywa pogotowie oraz dzwoni do placówki, by ta
poinformowała rodziców lub opiekunów poszkodowanego.

§ 6

Postępowanie w warunkach reżimu sanitarnego

1. W czasie trwania stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego zobowiązuje się przewoźnika,
opiekuna dowozu, dojeżdżających uczniów oraz ich rodziców do przestrzegania obowiązujących w tej
mierze przepisów.
2. Przewoźnik zapewnia środki do dezynfekcji rąk oraz przestrzega zasad bezpiecznego korzystania
z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii.
3. Przy wsiadaniu do autobusu szkolnego uczniowie dezynfekują ręce.
4. Podczas dowozu uczniowie, kierowca oraz opiekun dowozu zobowiązani są do bezwzględnego
zasłaniania ust i nosa maseczką.
5. Uczniowie mają obowiązek zachowania bezpiecznego odstępu od siebie.
6. Przewoźnika, opiekuna dowozu, dojeżdżających uczniów oraz ich rodziców zobowiązuje się do
dostosowywania się do bieżących zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, które nie zostały zawarte
w niniejszym regulaminie, a które zostały wprowadzone po jego zatwierdzeniu.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Przewoźnik odpowiada za stan techniczny pojazdów służących do dowożenia dzieci.
2. Kierowcy powinni zatrzymywać autobus na przystankach lub w innych wyznaczonych do tego,
bezpiecznych miejscach, w taki sposób, aby wysiadanie odbywało się bezpośrednio na chodnik lub
pobocze.
3. W sytuacji gdy na pierwszym przystanku rozpoczynającym daną trasę nie ma opiekuna dowozu,
kierowca powinien niezwłocznie skontaktować się z dyrektorem najbliższej placówki oświatowej
celem zorganizowania zastępstwa. Rozpoczęcie trasy dowozu bez opiekuna sprawującego nadzór nad
dziećmi jest niedopuszczalne.
4. W wypadku zauważenia przez kierowcę niestosownego zachowania uczniów będącego w sprzeczności
z zapisami niniejszego regulaminu ma on obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym fakcie
opiekuna w celu uniknięcia wyrządzenia ewentualnych szkód.
5. Niniejszy regulamin dowozu obowiązuje od dnia 19.09.2022 roku, a tym samym traci moc regulamin
wcześniej obowiązujący.

Opiekunowie dowozu: Dyrektorzy placówek objętych dowozem: Przewoźnik:
1............................. 1.......................................... 1.......................................
2............................ 2..........................................
3............................ 3...........................................
4............................................
5.............................................

Psary, 19 września 2022 r.

Wzory oświadczeń rodziców
…...………...., dnia.............................

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że zostałem zapoznany z regulaminem dowozu obowiązującym na terenie gminy Psary
oraz poinformowany o tym, iż do obowiązków opiekuna dowozu należy zapewnienie opieki mojemu dziecku
przy wsiadaniu, w czasie przejazdu oraz przy wysiadaniu z autobusu szkolnego.
W związku z powyższym zobowiązuję się do odbierania córki/syna ...............…...................…………..
z przystanku osobiście lub upoważniam do
tego.................................................................…......................................

.................................................................
(podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

…..………....., dnia.............................

Z G O D A

Wyrażam zgodę na samodzielne pokonywanie drogi z przystanku do domu przez mojego/ją
syna/córkę……………………..………...…… korzystającego/ej z dowozu organizowanego przez gminę Psary.
Jednocześnie oświadczam, że biorę na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo syna/córki.

.................................................................
(podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

…..…….…...., dnia.............................

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, iż zobowiązuję się do pokrycia kosztów za ewentualne zniszczenia powstałe w autobusie
szkolnym z winy mojego/ej syna/córki ............................................................................… korzystającego/ej
z dowozu organizowanego przez gminę Psary.

.................................................................